email disclaimer

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Ez az e-mail üzenet kizárólag az e-mail eredeti készítője, feladója által eredetileg megjelölt címzettnek szól. Az e-mail tartalma az eredeti feladó és eredeti címzett magántitkát, levéltitkát és üzleti titkát képezi. 

Amennyiben ez e-mail az eredeti címzetten kívül bármilyen módon, formában más személy birtokába kerül, úgy ez a személy köteles az e-mail üzenetet teljes egészében – annak akár részbeni, akár teljes elmentése, kinyomtatása, továbbítása nélkül – véglegesen törölni, megsemmisíteni. Az e-mail üzenet tartalmának – akár csak részben – történő jogosulatlan felhasználása, továbbítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. tv. (Ptk.) 2:43. §, 2:46. §, 2:47. §-ai alapján levéltitok, magán titok, üzleti titok megsértését eredményezi, és ezért a Ptk. 2:52. § – 2:53. § alapján sérelemdíj illetve kártérítési igényre ad alapot. 

Ezen túlmenően az e-mail üzenet tartalmának – akár csak részben – történő jogosulatlan felhasználása, továbbítása a Btk. 177. §-ába ütköző magántitok megsértésének vétségét, a Btk. 178. §-ába ütköző levéltitok megsértésének vétségét, a Btk. 178/A. §-ába ütköző magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét és a Btk. 300. §-ába ütköző gazdasági titok megsértése bűntettét követi el. 

Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, úgy az üzenet megsemmisítése mellett a téves kézbesítésről szíveskedjék értesíteni a feladót.

site b white

Site B Labs Kft.

H-1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Adószám: 27056200-2-42

Közösségi adószám: HU27056200

Cégjegyzékszám: 01-09-347038  

© Minden jog fenntartva.

Elérhetőség

info@siteblabs.hu

+36 70 701 0229